Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου
ΥΠΘΠΑ
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,Πολιτισμού και Αθλητισμού
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
ΕΣΠΑ
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013
ΜΟΔ ΑΕ
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
3ο ΚΠΣ
Αναζήτηση προγραμμάτων 3ου ΚΠΣ
Κ.τ.Π.
Κοινωνία της Πληροφορίας
Υπ.ΟΙ.Ο.
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών